ชลิตา คงฤทธิ์

อ.ชลิตา

Assistant Professor Dr.Chalita Kongrit

ห้องทำงาน SC2-308 (วิทยาเขตศาลายา)
โทรศัพท์ 02 201 5250
อีเมล์ chalita.kon@mahidol.ac.th

งานวิจัย

  • Wildlife genetics
  • Molecular ecology

ทุนวิจัย

  • ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจาปี 2559

งานที่ได้รับมอบหมาย

  • อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
  • กรรมการค่ายเสริมสร้างวิชาการและผู้แทนภาควิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2558