อาจารย์

ชลิตา คงฤทธิ์

Assistant Professor Dr. Chalita Kongrit

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิตา คงฤทธิ์

Room : SC2-308 (วิทยาเขตศาลายา)
Phone : 02 201 5250
E-Mail : chalita.kon@mahidol.ac.th

ตำแหน่งด้านการศึกษา: เลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

งานวิจัย

  • Wildlife genetics
  • Molecular ecology

ทุนวิจัย

  • ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจาปี 2559

งานที่ได้รับมอบหมาย

  • อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
  • กรรมการค่ายเสริมสร้างวิชาการและผู้แทนภาควิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2558