อรุณี อหันทริก

อ.อรุณี

Associate Professor Dr.Arunee Ahantarig

ห้องทำงาน  R401
โทรศัพท์ 02 201 5380
อีเมล์ arunee.aha@mahidol.ac.th

ตำแหน่งด้านการศึกษา: เลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา (ปริญญาตรี)

งานวิจัย

  • Ticks and tick-borne diseases
  • Vector-borne diseases
  • Biodiversity