Big Cleaning Day

การลงทะเบียน 

***โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางออนไลน์*** : http://bit.ly/2pmC8fE

สำหรับนักศึกษา & บุคลากรภาควิชาชีววิทยา ภายในวันที่  19-31 พ.ค. 60

สำหรับบุคคลภายนอก ภายในวันที่  1-9 มิ.ย. 60

 

หลักการและเหตุผล

          ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  โดยใช้พื้นที่บริเวณชั้น 4 และชั้น 5 ตึกชีววิทยาใหม่ ชั้น 4 ตึกชีววิทยา และชั้น 4 ตึกวิจัย ภายในคณะวิทยาศาสตร์ พญาไท และบริเวณชั้น 3 ตึกวิทย์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา ซึ่งประกอบด้วยห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องวิจัย ห้องเก็บของ และห้องพักของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาบัณฑิต เพื่อให้พื้นที่ใช้สอยในความดูแลของภาควิชาชีววิทยา มีความสะอาดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามนโยบายการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (ECO University) ในยุทธศาสตร์ข้อที่ 4 (Excellence in management for sustainable organization) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพดีและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาควิชาชีววิทยาจึงเห็นสมควรให้ดำเนินโครงการ Big Cleaning Day โดยจัดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติงานวิจัยให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และร่วมกันทำความสะอาดและจัดระเบียบของอุปกรณ์และสถานที่ภายในภาควิชา

นอกจากนี้ภาควิชาชีววิทยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอขอรับทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป จะต้องผ่านการสมัครลงทะเบียน ESPReL และประเมินตนเอง (ESPReL checklist) ตามสภาพจริง    จึงได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี และการดำเนินงานตามมาตรฐาน ESPReL ด้วย

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
1. เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในภาควิชาชีววิทยา
2. เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสารเคมีและชีววัตถุอย่างปลอดภัย และจัดการควบคุมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเบื้องต้นได้
3. เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย (ESPReL)
4. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ และสัมพันธภาพอันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
5. เพื่อปลูกจิตสำนึกของนักศึกษาในด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบ ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต
กำหนดการ 
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 : *กิจกรรมที่ 1 อบรมวิชาการเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยทางชีววิทยา  (สำหรับนักศึกษา และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล)  
8.30 – 9.00  น. – ผู้ร่วมงานลงทะเบียน
9.00 – 9.10 น. – กล่าวเปิดงาน แนะนำวิทยากร
9.10 – 9.55 น. – (หัวข้อที่ 1) อันตรายที่พบในห้องปฏิบัติการวิจัยทางชีววิทยา
9.55 – 10.40 น. – (หัวข้อที่ 2) อุปกรณ์และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
10.40 – 11.00 น. – รับประทานอาหารว่าง
11.00 – 11.45 น. – (หัวข้อที่ 3) การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการและการจัดการขยะ
11.45 – 12.00 น. – ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการกลางภาควิชา
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 : กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL  (สำหรับบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เท่านั้น)
09.00 – 09.40 น. – หลักการและความสำคัญของการใช้ ESPReL Checklist
09.40 – 11.30 น. – การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง (บรรยายและฝึกปฏิบัติ)
11.30 – 12.00 น. – การสมัครใช้งานและการใช้งาน ESPReL Checklist บนระบบออนไลน์
13.00 – 16.00 น. – การฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ ESPReL Checklist บนระบบออนไลน์ ห้อง P114 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
วันที่ 5 กรกฏาคม 2560 : กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม Big Cleaning Day ของภาควิชาชีววิทยา  (สำหรับนักศึกษา และบุคลากร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล)
9.00 – 9.30 น. – ลงทะเบียนและรับอุปกรณ์ อาคารชีววิทยาใหม่ ห้อง N416
9.30 – 11.30 น. – ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ
11.30 – 13.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมของภาควิชาชีววิทยา
การลงทะเบียน ***โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางออนไลน์*** : http://bit.ly/2pmC8fE

  • สำหรับนักศึกษา & บุคลากรภาควิชาชีววิทยา ภายในวันที่  19-31 พ.ค. 60
  • สำหรับบุคคลภายนอก ภายในวันที่  1-9 มิ.ย. 60
หมายเหตุ : * กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง