SCBI 428 Biocreative Process and Design

วทชว 428 กระบวนการสร้างสรรค์และออกแบบทางชีววิทยา จำนวน 3 หน่วยกิต (3 ชม.บรรยายต่อสัปดาห์) ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อ.ป๋วย, อ.สุพีชา คำอธิบายรายวิชา ระบุการค้นพบต้นตอของปัญหา กระบวนการแก้ไขปัญหา การออกแบบแนวคิดและแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การค้นหาข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสาธารณะ การค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การวิเคราะห์โอกาส เป้าหมาย

Read more

พบหน่วยพัฒนาธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 — รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ นำทีมบุคลากรหน่วยพัฒนาธุรกิจ งานพันธกิจพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการสนับสนุนด้านบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน แก่อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา ก่อนเริ่มการประชุมภาควิชา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 ในระหว่างเวลา 13:30 ถึง

Read more

โครงการอบรมและเสริมสร้างศักยภาพทางชีววิทยา ครั้งที่ 9

โครงการอบรมและเสริมสร้างศักยภาพทางชีววิทยา ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข ค่าย Bio Blood “เลือดข้น คนไบโอ” วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม

Read more

ปฐมนิเทศ 2563

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 แบบ “MUSC – New Normal” แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ในระหว่างเวลา 09:00 – 16:00 ของวันจันทร์ที่

Read more

การประเมินคุณภาพหลักสูตรป.โทและเอก ภาควิชาชีววิทยา 2563

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดยผู้ประเมินของมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) โดย ผศ.ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ และ ผศ.ดร.มุทิตา วนาภรณ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) โดย อ.ดร.วีรเดช

Read more

101 ปี ชาตกาล ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข

วันนี้ (๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เป็นวันครบรอบคล้ายวันเกิดปีที่ ๑๐๑ ของ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข… โพสต์โดย Stang Mongkolsuk Library เมื่อ วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2020 “หนึ่งในร้อย” หนังสือที่ระลึกในวาระครบรอบ

Read more

SCGE 122 Bioscience and a Good Life

ตารางสอนวิชา วทศท 122 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกับการมีชีวิตที่ดี (SCGE 122 Bioscience and a Good Life) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563-2564 สำหรับนักศึกษา PY, DT, VS อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

Read more

การเลือกสาขาเอก สำหรับนักศึกษารหัส 62

การเลือกสาขา “ชีววิทยา” เป็นสาขาเอก สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 6205 ระหว่างวันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ทางเว็บไซต์งานการศึกษา ภาคชีววิทยาประกาศรับนักศึกษาเข้าสาขาจำนวน 45 คน โดยต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชา SCBI102, SCBI104, SCBI121, SCBI122

Read more

รายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 (หลักสูตรไทย) คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

จัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาชีววิทยา ภาคเรียนที่ 1 – ภาคเรียนที่ 2 SCBI 220 Ethics for Life SCBI 230 Diversity in the Living World จัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาอื่น ๆ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา

รายชื่อขอทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 3 ทุนๆ ละ 10,000 บาท กำหนดสัมภาษณ์วันที่ 9 มิถุนายน 2563  เวลา 13.30 น. ระบบออนไลน์ Cisco WebEx (รายละเอียดจะแจ้งผู้สมัครโดยตรง)   ลำดับ

Read more