อลิสา ดำเนินสวัสดิ์

อ.อลิสา

Lecturer Dr.Alisa Damnernsawad

ห้องทำงาน R401
โทรศัพท์ 02 201 5380
อีเมล์ alisa.dam@mahidol.ac.th

งานวิจัย

  • Cancer
  • Cell Biology

งานที่ได้รับมอบหมาย

  • ผู้ประสานงานภาควิชางาน SciEx2016
  • ผู้ประสานงาน (ร่วม) ค่ายเสริมสร้างวิชาการ ครั้งที่ 12

การเรียนการสอน