Highlight Activities 2022:RELATED SDGs : 3งานวิจัย

Highlight Activities 2022: Simple, sensitive, and cost-effective detection of wAlbB Wolbachia in Aedes mosquitoes, using loop mediated isothermal amplification combined with the electrochemical biosensing method

Simple, sensitive, and cost-effective detection of wAlbB Wolbachia in Aedes mosquitoes, using loop mediated isothermal amplification combined with the electrochemical biosensing method

สรุปโดยสังเขปว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับ : ยุง Aedes aegypti เป็นพาหะนำโรคหลายชนิดที่เป็นปัญหาต่อระบบสาธารณสุข อันได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้ชิคุนกุนยา ไข้ซิการ์ และไข้เหลือง  โดยทั่วไปการควบคุมยุงพาหะมักจะใช้ยาฆ่าแมลง แต่ประสิทธิภาพมักลดลงจากการพัฒนาความสามารถในการดื้อยาฆ่าแมลงของยุง  โวลบาเกียเป็นแบคทีเรียที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติภายในแมลงมากถึง 40% รวมถึงพบในยุง  แบคทีเรียสามารถปกป้องแมลงเจ้าบ้านจากการติดเชื้อไวรัสและทำให้เกิดการเป็นหมันในประชากรยุงได้  ซึ่งสามารถนำมาใช้ควบคุมโรคที่นำโดยพาหะสู่มนุษย์ได้  โดยการที่จะนำยุงที่มีแบคทีเรียโวลบาเกียมาใช้นี้จำเป็นจะต้องมีวิธีการที่ง่าย รวดเร็ว และสามารถวัดได้ที่ความเข้มข้นต่ำ ในการตรวจสอบแบคทีเรียโวลบาเกียในยุงก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม  ในการวิจัยนี้ได้พัฒนาวิธีการ loop mediated isothermal amplification (LAMP) ร่วมกับ electrochemical biosensing (Biosensors) เพื่อตรวจวัดแบคทีเรียโวบาเกีย สายพันธุ์ wAlbB ในยุง  วิธี LAMP ที่พัฒนามานี้ใช้สีย้อมราคาถูกและ 4 ไพร์เมอร์ ซึ่งมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับการวิจัยก่อนหน้า โดยพบว่าสามารถตรวจวัดดีเอ็นเอได้ต่ำถึง 1.4 nM และหากร่วมกับ Biosensor สามารถลดลงได้ถึง 2.2 fM  ยิ่งไปกว่านั้น Biosensor ยังสามารถนำมาใช้เพียงวิธีเดียวด้วยตนเองได้ และสามารถใช้กับตัวอย่างดีเอ็นเอสกัดแบบง่ายเพียงนำยุงมาบดในสารละลาย lysis buffer ได้  วิธีการที่พัฒนาทั้งหมดนี้สามารถนำมาใช้ในงานการตรวจแบคทีเรียโวลบาเกียประจำในยุง สำหรับการตรวจยุงในพื้นที่หรือโครงการที่มีการปล่อยยุงโดยเฉพาะในประเทศที่มีทรัพยากรจำกัด

Thayanukul P, Lertanantawong B, Sirawaraporn W, Charasmongkolcharoen S, Chaibun T, Jittungdee R, Kittayapong P. Simple, sensitive, and cost-effective detection of wAlbB      Wolbachia in Aedes mosquitoes, using loop mediated isothermal amplification combined with the electrochemical biosensing method. PLOS Negl Trop Dis. 2022;16(5):e0009600.

 ผลงานที่ตีพิมพ์มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมาย SDGs เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย  ข้อ 3.3 ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และต่อสู้กับโรคตับอักเสบ โรคติดต่อทางน้ำ และโรคติดต่ออื่นๆ ภายในปี 2573 เนื่องจากวิธีการตรวจวัดแบคทีเรียโวลบาเกียที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของยุงที่ผลิตขึ้นเพื่อนำไปใช้ในโครงการปล่อยยุงที่มีโวลบาเกียเพื่อควบคุมปัญหาโรคติดต่อจากยุงลาย ซึ่งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศเขตร้อน