เปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่ จำนวน 2 อัตรา

[ประชาสัมพันธ์]

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดดังนี้
http://science.mahidol.ac.th/temp/job_080161_1.pdf

ติดต่อสอบถาม
งานบริหารและธุรการสำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ ม. มหิดล ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 08.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์หมายเลข 0-2201-5094