รายงานการประเมินตนเอง

เอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลำดับ รายการ เอกสาร
1 เอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี 2558 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/web2016/SAR58.rar

http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/web2016/SAR58.pdf

http://intranet.sc.mahidol/bi/basic/web2016/SAR58.docx

2 เอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี 2559 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

http://bit.ly/2trhaNW

http://bit.ly/2t7Lg6f

เอกสารย้อนหลังสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ที่ : ปี 2557