บัณฑิตศึกษาหลักสูตร

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตชีววิทยาที่ได้รับทุนการศึกษา

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตชีววิทยาที่ได้รับทุนการศึกษา

นายอัชฌาภณ เทพพิชัยยานนท์ รหัส 5705211
ทุน: พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก
สาขา: ชีววิทยา
ประจำปีการศึกษา: 2561

นายณัฐนนท์ วุฒิตันติศีล รหัส 5705058
ทุน: พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญา โท-เอก
สาขาวิชาชีววิทยา
ประจำปีการศึกษา: 2561