การนำเสนอ Senior Project 2562

SCBI 484 Senior Project (2561-2562)

ภาควิชาชีววิทยาจัดงานสัมมนาวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาของภาควิชาได้มีโอกาสนำเสนอผลการศึกษาวิจัยจากวิชา วทชว 484 Senior Project ต่ออาจารย์และเพื่อน ๆ ในบรรยากาศวิชาการที่เป็นกันเอง ระหว่างวันพฤหัสที่ 25 และวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

Abstract Book 2019

นักศึกษามีเวลาในการนำเสนอผลงานของตนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ เป็นเวลา 15 นาที และมีเวลาให้ซักถามคำถามจากอาจารย์และเพื่อน ๆ ผู้ร่วมฟังสัมมนาอีก 10 นาที โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้

  • ที่มาและจุดประสงค์ (5 คะแนน) การอธิบายถึงเหตุผลที่เลือกทำวิจัย แสดงถึงปัญหา ที่มาในการทำวิจัย และมีจุดประสงค์ในการทำวิจัยที่ชัดเจน
  • ระเบียบวิธีวิจัย (5 คะแนน) ได้แก่การที่นักศึกษามีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับจุดประสงค์ และมีการวิเคราะห์สถิติที่เหมาะสม
  • ผลและการวิเคราะห์ (5 คะแนน) มีผลการทดลองที่ตอบวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีการวิเคราะห์ผลการทดลองอย่างเหมาะสม มีการอ้างอิงหาเตุผลสนับสนุนผลการทดลองก่อนจะหาข้อสรุป
  • การนำเสนอ (5 คะแนน) มีสื่อที่ใช้ในการนำเสนอสอดคล้องกับเรื่องที่นำเสนอ มีความสวยงาม สื่อได้ชัดเจน อ่านง่าย ติดตามได้ง่าย นำเสนอได้ตรงต่อเวลาที่กำหนด
  • ผู้นำเสนอ (5 คะแนน) ผู้นำเสนอมีทักษะในการสื่อสารที่ดี ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม ออกเสียงชัดเจน เสียงดังและมีน้ำเสียงที่น่าฟัง มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจในการนำเสนอ
  • การตอบคำถาม (5 คะแนน) การตอบคำถามแสดงถึงความรู้ในงานวิจัยที่ทำ ตอบคำถามอย่างถูกต้องและครอบคลุม มีความยินดีและกระตือรือร้นในการตอบคำถาม

นอกจากนี้ นักศึกษาที่ร่วมฟังการสัมมนาต้องร่วมถามคำถามอย่างน้อยคนละ 1 คำถาม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง