SCBI 125 General Biology 2

วทชว 125 ชีววิทยาทั่วไป 2

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559-2560

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558-2559

ผู้ประสานงานรายวิชา

การประกาศผลสอบกลางภาค (midterm)

  • วันที่ประกาศ 4 เมษายน 2559 (หลังการสอบกลางภาค 11 มีนาคม 2559 เป็นเวลา 37 วัน)
  • สถานที่ติดประกาศคะแนน SC3-306
  • ค่าเฉลี่ย 32.53 คะแนน
  • ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.2
  • คะแนนเต็ม 60 คะแนน (ปรนัย 50 อัตนัย 10 คะแนน)

เอกสารประกอบการสอน