ปฐมพงษ์ แสงวิไล

อ.ปฐมพงษ์

Lecturer Dr.Patompong Johns Saengwilai
Room : B414
Phone : 02-201-5482
E-Mail : patompong.sae@mahidol.ac.th

Homepage: Mahidol’s RootLab

งานที่ได้รับมอบหมาย

  • อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาทุนโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2558
  • อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

การเรียนการสอน