แบบทดสอบความถนัดทางชีววิทยา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครในระบบมหิดลรับตรง 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครในระบบมหิดลรับตรง ผู้มีสิทธิ์สมัครในระบบมหิดลรับตรง จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามที่ สอท. กำหนดในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีคุณสมบัติทั่วไปที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 1.1 มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย และมีบัตรประจำตัวประชาชนไทย 1.2 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 1.3 ผู้สมัครในโครงการพื้นที่จะต้องศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่กำหนด สอบสัมภาษณ์ คณะวิทย์ รับตรง...

แฟนพันธุ์แท้ “กำเนิดสปีชีส์” ฉบับภาษาไทย

มอบ “กำเนิดสปีชีส์” ให้ สสวท. อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา ผู้แทนทีมแปลหนังสือ "กำเนิดสปีชีส์" ฉบับภาษาไทย มอบหนังสือให้กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมี ดร.พรชัย อินทร์ฉาย รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้รับมอบ ที่ห้องสมุดของสถาบันเมื่อวันศุกร์ที่ 17...

แบบทดสอบพื้นฐานเรื่อง Phylogeneny

แบบทดสอบนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบ Watu Plug-in สำหรับ WordPress ในการสร้าง Quiz SCBI 607 Evolutionary Genetics วทชว 607 พันธุศาสตร์เชิงวิวัฒนาการ Course coordinator Day Time Venue...