Graduate Students Seminar in Biology

วิชาสัมมนาชีววิทยา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (SCBI603/SCBI604/SCBI631/SCBI632/SCBI633/SCBI634 Seminars) Academic Year 2016-2017 Semester 2 Semester 1 Academic Year 2015 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาระดับปริญญาเอก...

การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท และ ป.เอก) ปีการศึกษา 2560

กำหนดรับสมัคร รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 – 30...

MU Graduate English Standards

เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล Master Degree (ปริญญาโท) PhD (ปริญญาเอก) ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง Graduate Study at Mahidol University (บัณฑิตวิทยาลัย)

มุทิตา อ.ประหยัด

ศ.ดร.มาลียา เครือตราชู และลูกศิษย์อาจารย์ประหยัด ร่วมจัดงานมุทิตา อ.ประหยัด หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล คนปัจจุบัน ที่อายุครบ 60 ปีในปีพ.ศ. 2558 นี้ ขึ้นที่ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน...

ชีวะ…สัญจร 2558

กิจกรรมสัมมนานักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันเสาร์ที่ 12 และอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558 ณ Adventure Point Resort อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ศิษย์เก่าและวิทยากรพิเศษ อ.ดร.อินทนนท์...

Landbirds Migration Special Seminar

สัมมนาพิเศษเรื่องการอพยพย้านถิ่นฐานของนกบกแห่งเกาะมันใน จังหวัดระยอง โดย ผศ.ดร.ฟิลิป ดี. ราวด์ ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 1000-1130 ณ ห้อง N506 ตึกชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง...

อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี

อาจารย์ ดร.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มาร่วมงานสัมมนานักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในกิจกรรม “ชีวะ…สัญจร 2558” ที่รีสอร์ท Adventure Point อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เมื่อระหว่างวันที่...

SCBI 626 Biology Laboratory Teaching Practice

วทชว 626 การสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยา Download: SCBI626 Biology Laboratory Teaching schedule 2015 ประเมินการช่วยสอน แบบประเมินการช่วยสอนของนักศึกษา วทชว 626 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (สำหรับอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา)...