นักศึกษาชีววิทยา รหัส 5005xxx

เลขประจำตัว คำนำ ชื่อ นามสกุล ประเภท
5005007 นางสาว กฤษณา บุญภา AJ
5005016 นาย ณัฏฐดนัย วาฤทธิ์ JSTP
5005018 นางสาว แคทลียา เจริญพรรค Q
5005019 นาย จตุรพล แสวงเจริญ AJ
5005032 นางสาว ชลลดา พละราช AJ
5005039 นาย ชูเกียรติ เนตรจอมไพร KAN
5005041 นางสาว ฐิติอาภา ทองศักดิ์ DPST
5005064 นาย ธนารักษ์ สงฆ์ประสิทธิ์ผล KAN
5005075 นาย ธีระ โพยมทิพย์ Q
5005079 นางสาว นลัทพร พันธุ์กาฬสินธุ์ AJ
5005081 นางสาว นัทธมน มาลัยศรี KAN
5005083 นางสาว นันท์นลิน เห่งรวย D
5005089 นางสาว กชพร สร้อยเกลียว KAN
5005102 นางสาว ผกามาศ เนียมสำเภา NSW
5005118 นาย ภัทรพงษ์ พลเสน DPST
5005129 นางสาว ริญญาภรณ์ เพ็งชาติ ST
5005136 นางสาว วรางคณา โสพันธ์ Q
5005143 นาย วานิช วานิชานนท์ D
5005144 นางสาว วานิสสา หาญแก้ว Q
5005149 นาย วิเศษ บำรุงวงศ์ ST
5005160 นางสาว สกาวรัตน์ ผลประสาท AJ
5005161 นางสาว สริสา ณ ป้อมเพ็ชร์ NSTD
5005162 นางสาว สารินี โฉมแก้ว KAN
5005163 นาย สาโรช เตติวัฒน์ Q
5005165 นางสาว สินีนาฏ เหลาคำ D
5005166 นาย สิริชัย สาครวิศว D
5005174 นางสาว เสาวภา เขมะสมบูรณ์ NSW
5005178 นางสาว อรทัย แก้วใบงาม Q
5005179 นางสาว อังคณา บุญญกนก D
5005254 นางสาว กนกพร ถกลกิจสกุล ADC
5005260 นางสาว กิตติยา อิสลาม ADC
5005287 นางสาว นัฐพร บุญเสริฐ ADC
5005295 นาย ปิยพงศ์ แฮดพนัส ADC
5005314 นางสาว รัชนีวรรณ เอี่ยมลาภะ ADC
5005322 นางสาว ศศิกัญญา เถลิงศก ADC
5005330 นาย สารัช วงศ์สุนทรพจน์ ADC
5005343 นางสาว อาภามาศ ศักดิ์แก้ว ADC
5005427 นางสาว นคนันท์ สนองหงอก D