รายวิชา

มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กำหนดส่ง มคอ.3 (รายวิชาปริญญาตรี) ให้กับธุรการภาควิชาชีววิทยา: วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559
 • (รหัสวิชา) (อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา)
 • SCBI 102    อ.ชลิตา  อ.สุพีชา  อ.เอกชัย
 • SCBI 109    อ.อมรา
 • SCBI 113 121 124  อ.ฐิตินันท์  อ.พรินท์พิดา
 • SCBI 114 115 116 117  อ.สุรางค์ อ.ธีราพร อ.อลิสา
 • SCBI 300 373 471  อ.ฐิตินันท์
 • SCBI 304 305 467  อ.เจนจิต
 • SCBI 327    อ.ระพี
 • SCBI 350    อ.พหล
 • SCBI 352    อ.วัชรีพร
 • SCBI 355 433 499  อ.สุพีชา
 • SCBI 356    อ.เอกชัย
 • SCBI 360    อ.ประหยัด
 • SCBI 363    อ.ปฐมพงษ์
 • SCBI 418 อ.พหล
 • SCBI 433 อ.สุพีชา
 • SCBI 434    อ.ชูวงศ์
 • SCBI 453 อ.ณัฐพล
 • SCBI 483    อ.ชลิตา อ.เอกชัย

ดาวน์โหลด: TQF3_Template_2016