SCGE122

รายวิชา

SCGE 122 Bioscience and a Good Life

ตารางสอนวิชา วทศท 122 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกับการมีชีวิตที่ดี (SCGE 122 Bioscience and a Good Life) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563-2564 สำหรับนักศึกษา PY, DT, VS อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

Read More