รับสมัครนักศึกษาเรียนวิชาปัญหาพิเศษทางชีววิทยา 2559

SCBI 300 Special Problems in Biology (2 credits) วิชาบังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพิสิฐวิธาน (วิชาเลือกสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปกติ) เวลาเรียน วันอังคาร เวลา 10:00-11:30 ห้อง R401 ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม –

Read more