scbi121

รายวิชา

SCBI 121 General Biology

วทชว 121 ชีววิทยาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2558 การประเมินผล สอบกลางภาค 40% สอบปลายภาค 60% อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อ.ดร.พหล โกสิยะจินดา อ.ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา หนังสืออ่านประกอบ ชีววิทยา 1

Read More