ONEP

รายวิชา

เยี่ยมชมสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน นำนักศึกษาในรายวิชา SCBI 520 Climate Change Biology เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในส่วนของกองประสานการการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) หรือ Climate Change Management and Coordination (CCMC) เมื่อวันพุธที่

Read More