JAXA

งานวิจัยนักศึกษาวีดิโอ

การศึกษาไซโคลซิส (cyclosis) ในภาวะไร้น้ำหนัก

ทีมผู้วิจัย นางสาวศรีสุดา โรจน์เสถียร นายสุทธิเกียรติ ช่างเรือนงาม นายปฐมพงษ์ เป้ามีพันธ์ นายธนทรัพย์ ก้อนมณี (*นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง 4เด็กไทยวิจัยพืชบนเที่ยวบินแบบไร้น้ำหนัก สัมภาษณ์เรื่อง Zero Gravity Flight

Read More