SciEx 2015 นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือ Science Project Exhibition เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้นำเสนอผลงานวิจัย (senior project) ในลักษณะของการประชุมวิชาการที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ในรูปแบบของการบรรยายและการนำเสนอโปสเตอร์ ในปีพ.ศ. 2558 นี้เป็นกิจกรรมครั้งที่ 16 และตามกำหนดการจะจัดงานนี้ขึ้นในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 0830-1630

Read more