ปฏิบัติการเรื่องการเคลื่อนที่ของโมเลกุล 2558

วทชว 102 ปฏิบัติการชีววิทยา เรื่องการเคลื่อนที่ของโมเลกุล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 (และวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558) ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

Read more

Molecular Evolution

เอกสารประกอบการสอนวิชา SCBI 322 Evolution วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 0930-1220 ห้อง N516 อ.ณัฐพล อ่อนปาน ดาวน์โหลด Molecular Evolution (PDF ภาพสี 1

Read more