แมลงปอยักษ์โบราณ

แมลงปอยักษ์โบราณ แบบจำลองของแมลงยุคก่อนประวัติศาสตร์ เคยมีชีวิตอยู่ในตอนปลายของยุคเพอร์เมียน (Permian Period) เมื่อกว่า 275 ล้านปีที่แล้ว พวกมันมีระยะระหว่างปลายปีทั้งสองข้างได้ถึงประมาณ 75 เซนติเมตร มีความยาววัดจากปลายหัวจรดปลายหางประมาณ 43 เซนติเมตร และอาจมีน้ำหนักตัวประมาณ 450 กรัม นักบรรพชีวินวิทยาจัดจำแนกพวกมันอยู่ในสกุล Meganeuropsis และให้ชื่อวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งยุคเพอร์เมียนว่า

Read more