แนะแนวการศึกษานักศึกษาชีววิทยาชั้นปี 2 ขึ้นปี 3

ภาควิชาชีววิทยาจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ที่จะเลื่อนชั้นเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษาพ.ศ. 2558-2559 ที่จะถึงนี้ ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 11:00-12:00 ณ ห้อง N516 นอกจากการแนะแนวแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับฟังปัญหาหรือความคิดเห็นจากนักศึกษาในประเด็นต่างๆ เช่นเรื่องการเดินทางไปเรียนบางวิชาที่ศาลายา

Read more