สอบสัมภาษณ์ คณะวิทย์ รับตรง 2558

การสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 การสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ สอบในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 เวลา 10:30 เนื้อหาที่สอบมาจาก 4 วิชาได้แก่

Read more