อรุณี อหันทริก

Associate Professor Dr.Arunee Ahantarig ห้องทำงาน  R401 โทรศัพท์ 02 201 5380 อีเมล์ arunee.aha@mahidol.ac.th ตำแหน่งด้านการศึกษา: เลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา (ปริญญาตรี) งานวิจัย Ticks and tick-borne diseases Vector-borne

Read more