มหันตภัยควันไฟบ่อขยะ

เสวนาพิเศษ “Science Cafe” เรื่อง “มหันตภัยควันไฟบ่อขยะ” โดยมีอาจารย์ประหยัด โภคฐิติยุกต์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาร่วมเสวนา วันที่จัดเสวนา: วันที่ 21 มีนาคม 2557 ณ ห้อง K102 ผู้ร่วมเสวนา พญ.ฉัฐญาณ์ วงศ์รัฐนันท์ รศ.ดร.เอกสิทธิ์

Read more