สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ปฏิบัติการรายวิชา

การทำโมเดลสัตว์ด้วยดินญี่ปุ่น

ปฏิบัติการชีววิทยา วิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องปฏิบัติการ N500 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาชีววิทยา ได้ฝึกใช้ดินญี่ปุ่น (ดินเยื่อกระดาษ) ในการขึ้นรูปโมเดลสิ่งมีชีวิตที่เป็นไฟลัมย่อย เช่นไฟลัมของหอยราก หนอนถั่ว เป็นต้น โดยมีวิทยากรเป็นนักศึกษาช่วยสอน (teaching

Read More
รายวิชา

SCBI 208 Invertebrate Zoology

วิชา วทชว 208 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง คำอธิบายรายวิชา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และโพรติส โครงสร้างและหน้าที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดจำแนก อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ ประโยชน์และโทษต่อมนุษย์ ผู้ประสานงานรายวิชา: อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ปีการศึกษา 2563-2564 ที่

Read More
นักศึกษาวีดิโอ

วงชีวิตของ Aurelia & Obelia

ผลงานนักศึกษาอันเป็นส่วนหนึ่งของวิชา SCBI 208 Invertebrate Zoology วงชีวิตของ Aurelia https://www.youtube.com/watch?v=eArTgMgTJ1g https://www.youtube.com/watch?v=6jh5SPZV3_Q https://www.youtube.com/watch?v=VYYLnSPJVc8 วงชีวิตของ Obelia https://www.youtube.com/watch?v=0fAT0sH2skA https://www.youtube.com/watch?v=8fJhdvI5Vgg

Read More