การทำโมเดลสัตว์ด้วยดินญี่ปุ่น

ปฏิบัติการชีววิทยา วิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องปฏิบัติการ N500 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาชีววิทยา ได้ฝึกใช้ดินญี่ปุ่น (ดินเยื่อกระดาษ) ในการขึ้นรูปโมเดลสิ่งมีชีวิตที่เป็นไฟลัมย่อย เช่นไฟลัมของหอยราก หนอนถั่ว เป็นต้น โดยมีวิทยากรเป็นนักศึกษาช่วยสอน (teaching

Read more

SCBI 208 Invertebrate Zoology

วิชา วทชว 208 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง คำอธิบายรายวิชา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และโพรติส โครงสร้างและหน้าที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดจำแนก อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ ประโยชน์และโทษต่อมนุษย์ ผู้ประสานงานรายวิชา: อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ปีการศึกษา 2563-2564 ที่

Read more

วงชีวิตของ Aurelia & Obelia

ผลงานนักศึกษาอันเป็นส่วนหนึ่งของวิชา SCBI 208 Invertebrate Zoology วงชีวิตของ Aurelia https://www.youtube.com/watch?v=eArTgMgTJ1g https://www.youtube.com/watch?v=6jh5SPZV3_Q https://www.youtube.com/watch?v=VYYLnSPJVc8 วงชีวิตของ Obelia https://www.youtube.com/watch?v=0fAT0sH2skA https://www.youtube.com/watch?v=8fJhdvI5Vgg

Read more