จัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน และ อ.ดร.ชลิตา คงฤทธิ์ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา” 10-12 มิถุนายน 2558 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ กิจกรรมสะเต็มศึกษา: สว่างไสวด้วยสายน้ำ ภาพแสดงการทดสอบเบื้องต้น ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์สะเต็มแห่งชาติ Facebook STEM Education

Read more