กำหนดสอบปลายภาค วิชาชีววิทยา

กำหนดการ กำหนดให้อาจารย์ส่งเกรดให้งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 ประกาศผลการเรียนผ่านระบบ eStudents ประมาณวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าประเมิน eEvaluation จะทราบผลการเรียนในภายหลัง

Read more