สร้างสรรค์

รายวิชา

SCBI 428 Biocreative Process and Design

วทชว 428 กระบวนการสร้างสรรค์และออกแบบทางชีววิทยา จำนวน 3 หน่วยกิต (3 ชม.บรรยายต่อสัปดาห์) ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อ.ป๋วย, อ.สุพีชา คำอธิบายรายวิชา ระบุการค้นพบต้นตอของปัญหา กระบวนการแก้ไขปัญหา การออกแบบแนวคิดและแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การค้นหาข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสาธารณะ การค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การวิเคราะห์โอกาส เป้าหมาย

Read More