วิชาปฏิบัติการ

บริการวิชาการ

จัดการเรียนการสอนให้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

การประชุมเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาสาสตร์บัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 13:30-16:30 ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ วาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

Read More