นักศึกษาภาควิชาชีววิทยาไปต่างประเทศ 2558

โครงการแลกเปลี่ยน นายยุทธนา ฤทธิ์ทวี นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกให้เป็นทูตเยาวชนให้เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2015 สนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นคัดเลือกโดยสวทช. ณ กรุงโตเกียวและเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2558

Read more

ทุนสนับสนุนวิจัยระยะสั้นต่างประเทศ ปีการศึกษา 2557

การคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อรับทุนสนับสนุนวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาในโครงการ (1) พิสิฐวิธาน (2) พสวท. และ (3) ทุนเรียนดี

Read more