ระยอง

งานวิจัย

ศึกษาสิ่งแวดล้อม เกาะเสม็ด จ.ระยอง

หัวหน้าโครงการวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ ผู้ร่วมวิจัย และนักศึกษาในโครงการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาลงพื้นที่เก็บตัวอย่างและข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2558 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง เกาะเสม็ด (Wikipedia) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา

Read More