ปฏิบัติการชีววิทยาเรื่องเนื้อเยื่อสัตว์

ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรื่องเนื้อเยื่อสัตว์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา โดยมีอาจารย์ผู้จัดปฏิบัติการเป็น อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง และ อ.ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา ในปฏิบัติการนี้ นักศึกษาจะได้ศึกษาสไลด์ถาวรและภาพถ่ายของเนื้อเยื่อสัตว์แบบต่างๆ

Read more

ระพี บุญเปลื้อง

Lecturer Dr. Rapee Boonplueang อาจารย์ ดร. ระพี บุญเปลื้อง Room : B414 Phone : 02 201 5482 E-Mail : rapee.boo@mahidol.ac.th ตำแหน่งบริหาร: รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

Read more