ย้ายภาค

นักศึกษา

การเลือกสาขาวิชา 2558

เมื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 1 จะต้องได้รับการจัดเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ในชั้นปีที่ 2 ซึ่งจะใช้เกรดเฉลี่ย และเกรดของแต่ละวิชาที่สำคัญ ประกอบอันดับการเลือกภาควิชาของนักศึกษาเป็นสำคัญ เกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าภาควิชา ปีการศึกษา 2558 การรายงานตัวเข้าศึกษาต่อในสาขาเอก ปีการศึกษา 2558 10 กรกฎาคม 2558 ประกาศผลการคัดเลือกภาควิชา 13-17 กรกฎาคม

Read More