มนุษย์

รายวิชา

SCBI 301 Man and Environment

วทชว 301 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม (3 หน่วยกิต — 3 ชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 0 ชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 6 ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์) ประเภทวิชา ศึกษาทั่วไป (Science and Environment Literacy) ผู้ประสานงานรายวิชา อ.ดร.ณัฐพล

Read More
รายวิชา

SCBI 210 Evolution of Human Beings

วทชว 210 วิวัฒนาการของมนุษย์ 2 นก. (2-0-4) SCBI 210 Evolution of Human Being รายวิชา หมวดเลือกเสรี (สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2557) เพื่อจัดการเรียนการสอนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประเมินผลการศึกษาแบบ S

Read More