ฟิลิปปินส์

นักศึกษานานาชาติศึกษาดูงาน

นักศึกษาชีวะดูงาน IRRI ประเทศฟิลิปปินส์

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาชีววิทยา MUSC-Root Lab คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการศึกษาดูงานที่ International Rice Research Institute, Los banos, The Philippines ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน

Read More