SCBI 104 Biology Laboratories 2

วิชา วทชว 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 มีการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ของทุกปีการศึกษา หน่วยกิต 1 (0-1-0) ปีการศึกษา 2561-2562 ตารางคุมสอบ ผู้ประสานงานรายวิชา: อ.เอกชัย และ อ.ชลิตา ปีการศึกษา 2560-2561

Read more

ระบบประสาทและการรับสัมผัส 2558

ภาพจากปฏิบัติการชีววิทยา 2 เรื่องระบบประสาทและการรับสัมผัส ที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตึกวิทยาศาสตร์ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 อาจารย์ผู้จัดปฏิบัติการ: อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง ตอนที่ 1 ระบบประสาท ตอนที่ 2

Read more

SCBI 470 Basic Immunology

วทชว 470 วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน จำนวนหน่วยกิต: 3 (2-3-5) วิชาที่บังคับก่อน: วทชค 203 และ วทจช 203 ผู้รับผิดชอบรายวิชา: ผศ.ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ คำอธิบายรายวิชา หลักการพื้นฐานทางชีววิทยาภูมิคุ้มกัน องค์ประกอบและบทบาท การตอบสนองของร่างกายในระบบที่มีแต่กำเนิดและที่เกิดจากการปรับตัว ทั้งที่อาศัยเซลล์และไม่อาศัยเซลล์

Read more