ผู้ตรวจประเมิน MU EdPEx ปี 2558

ภาควิชาชีววิทยา มีอาจารย์ที่เป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ความเป็นเลิศทางการศึกษา EdPEx ที่ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมผู้เยี่ยมสำรวจระบบ MU-EdPEx ได้แก่ ผศ.ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน MU-EdPEx 2558

Read more