ขั้นตอนการรายงานผลการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558-2559

ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม ภาควิชาชีววิทยา ในกรณีที่นักศึกษามีผลการเรียนเป็น F (Fail) หรือ I (Incomplete) ให้ระบุในช่องหมายเหตุ เช่น ขาดสอบ คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ ลาออก ด้วยเป็นต้น สรุปความถี่ของเกรดต่าง ๆ A, B+, B, C+,

Read more