SCBI 472 Seminar in Biology 2

SCBI 472 สัมมนาชีววิทยา 2 (ทุกวันอังคาร เวลา 13:30-15:30 น. Room: R502) ปีการศึกษา 2562-2563 ภาพบรรยากาศการสัมมนาชีววิทยา 2 ณ ห้อง R502 ตัวอย่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การสัมมนาของนักศึกษาในแต่ละครั้ง ครั้งละ 4

Read more