Biology Summer Research Training

กำหนดการ วันอังคารที่ 26 พ.ค. 10.00 ห้อง N-416 นัดหมาย นศ.ชั้นปีที่ 1 ที่แสดงความสนใจมาทำวิจัยในช่วงฤดูร้อนจำนวน 15 คน (เอกสารแนบ) มาแนะนำพูดคุยกัน เรียนเชิญอาจารย์ที่ว่างมาร่วมแนะนำ นศ.ด้วยนะคะ เปิดสอนวิชา วทชว 373 (อ.ฐิตินันท์-ผู้รับผิดชอบรายวิชา)ระหว่าง

Read more