ติด F ชีวะ ทำอย่างไรดี?

อัพเดท: การแก้ F ปีการศึกษา 2559-2560 (สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2558 การแก้ F มีกระบวนการเช่นเดียวกัน วันที่แน่นอนจะประกาศโดยงานการศึกษา) นักศึกษาที่มีผลการเรียนวิชาชีววิทยาเป็น F ในปีการศึกษา 2557 (โดยเฉพาะรายวิชาของชั้นปีที่ 1) ดำเนินการได้ดังนี้ การสอบแก้ตัว การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน

Read more