อลิสา ดำเนินสวัสดิ์

Lecturer Dr.Alisa Damnernsawad ห้องทำงาน R401 โทรศัพท์ 02 201 5380 อีเมล์ alisa.dam@mahidol.ac.th งานวิจัย Cancer Cell Biology งานที่ได้รับมอบหมาย ผู้ประสานงานภาควิชางาน SciEx2016 ผู้ประสานงาน (ร่วม) ค่ายเสริมสร้างวิชาการ

Read more