SCBT 401 Bioinformatics

Academic Year 2021 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การเรียนการสอนวิชานี้ในหัวข้อ Phylogenetic Tree ต้องเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด แต่ก็ยังสามารถจัดการให้นักศึกษาสามารเข้าเรียนและทำงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งใช้โปรแกรมที่อยู่บนอินเตอร์เน็ตได้ โดยในงานที่มอบหมายชิ้นที่ 2 มีหัวข้อที่นักศึกษาเลือกมาศึกษาโดยใช้วิธีตรวจสอบสมมติฐานด้วย phylogenetic tree ดังนี้ IDNo: Assignment 2 Title 6105068

Read more