SCBT 401 Bioinformatics

Academic Year 2020-2021 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทำให้การเรียนการสอนในรายวิชา SCBT401 ในปีนี้ เพิ่มช่องทางการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom ให้นักศึกษาได้เข้าถึงเอกสารประกอบการสอน การทำงานที่ได้รับมอบหมายกันอย่างเป็นระบบ แต่เนื่องจากมีนักศึกษาจำนวนไม่มาก จึงให้มาเรียนได้ในห้องคอมพิวเตอร์ที่จัดให้ด้วยมาตรการป้องกันการติดต่อของโรคในระดับที่ควรจะเป็น ภาพตัวอย่างการส่งงานผ่านระบบ Google Classroom  หัวข้อโครงงานในงานชิ้นที่ 2

Read more