ประชุมการปรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 0900-1130 ณ ห้องประชุม K101 ผู้เข้าร่วมประชุมจากภาควิชาชีววิทยา อ.ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา (หัวหน้าภาควิชา) อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน (ผู้ประสานงานรายวิชา SCBI192

Read more