ประชุมการปรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 0900-1130 ณ ห้องประชุม K101

ผู้เข้าร่วมประชุมจากภาควิชาชีววิทยา

 • อ.ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา (หัวหน้าภาควิชา)
 • อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน (ผู้ประสานงานรายวิชา SCBI192 ปีการศึกษา 2558)

วาระการประชุม

 • วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
  • 1. การเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร
   • 1.1 ข้อมูลความก้าวหน้าการปรับปรุงหลักสูตร 2559
   • 1.2 รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรใหม่
  • 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
   • ขอความอนุเคราะห์ภาควิชาในการเสนอชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้ประสานงานรายวิชา
 • วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  • 1. ตารางสอนประจำปีการศึกษา 2559
 • วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง