นักเรียนฝึกประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการอาจารย์ป๋วย อุ่นใจ ภาควิชาชีววิทยา รับเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนมัธยม จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี เป็นเวลา 2 สัปดาห์ รายชื่อนักเรียนฝึกประสบการณ์ นางสาวปรอยฝน ชุริกานนท์ นางสาววีรฏา กิจโสภา นางสาวศศิตา สุจริต นางสาวสุรัชญา รอดปิ่นทอง นางสาวกัญญาภัค

Read more